අඹුට බිජුලනු මැදුර තැනුමට සොයනු හොඳ මෝරපු ගහක්

දසත පියඹයි සිංහරාජේ මායිමේ එක කෑරලෙක්

පාට පාටින් ප්ලාස්ටික් ඉටි පැටලවෙන්නේ නැති දොළක්

සොයා දුර පිහිනන්න හදනවා සීත ගඟුලේ මාලුවෙක්

කුසේ ගින්නට සොයා ගන්නට වහ වෙලා නැති පස් පිඬක්

ලොවෙහි පතුලට ගුලක් හාරන් යන්න හදනව ගැඩවිලෙක්

නළා හඬවන හඬට පැරදී වසා රැහැනක මෙන් තිතක්

මියුරු ස්වර හිර කරන් ඉන්නවා කොළඹ එක පොල්කිච්චියක්

කම්හලේ දුම් බටෙන් නික්මෙන කාල දුම් දුටු ලිහිණියෙක්

තුටින් පියඹයි සිතා මේ නම් වැස්ස ගෙන එන මේඝයක්

තෙරක් නොපෙනෙන සයුර විස වී නිසා එහි ගිය එක් නැවක්

අහෝ හෙට දින ගොඩට එන්නද යන්න තැන නැති තල්මහෙක්?

මාධව රංග