1.නිවර්තන තෙත් සදාහරිත වනාන්තර
2.වියළි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර
3.අතරමැදි සදාහරිත වනාන්තර 
4.කඳුකර වියළි කලාපිය වනාන්තර
5.කඳුකර තෙත් කලාපිය වනාන්තර 
6.කටුපඳුරු හා ලඳු කැලෑ

ඡායාරූප: තරුෂි පිටිගල