වනස්පති සනසන්න අලුත් පැහැ ගෙන දෙන්න
අතු පතර රඟ දෙන්න මියුරු ගී මුමුනන්න
තව ඇත්තෙ දින දෙකකි මට සමා කරලන්න
ගම් බලා යන්න වෙන කුරුල්ලෙක් මං

මග දෙපස විස්තර අහපු හැටි කන් කලුව
අසා උඹ තුටු වුනේ මගේ ගමනේ හොඳ හරිය
දන්නවා නම් ගමනේ දුෂ්කරම මැද හරිය
අපේ උන් කී දෙනෙක් ඇද වැටී මැරුණ බව

සීතලම දවස් විය ගමන් මගෙ මුල් කොටස
ගිනි ගහන තද අව්ව සමහරක් තැන් එහෙම
ගහ කොළක් නොමැති වූ  නීල මහ මුහුදමැද
තල්මසුන් උඩ පැන්නා වලිගේ විතරයි දැක්කෙ

සීතලම කාර්තුව නිමා වූ  කනිසමට
හිත උණත් ඇසිල්ලට පියඹලා ගියා ගෙට
සතුට අරගෙන ඉතින් අපි යනව ගම්දොරට
සමුදෙන්න මා සබඳ සැරිසරන කුරුල්ලට

වනේටම ආදරේ බෙදන්නම් ඇවිත් මං
පැටව් මගෙ ගී ගයයි මට වඩා හොඳට බං
රැක බලං නවාතැන් දුන් උඹට බොහොම පිං
මම ඉතින් උඹට නම්  සියවරක් ණයයි දැං

ඔබේ ඇකේ සැනහෙන්න පින් කරපු සියොතුන්ට
ආදරෙන් සමුදීම මග නොහැර පවසන්න
බෙදාගත් පල වැලට කල තුති ද  සමඟින්ම
එක්ව ගී ගැයූ මේ කාර්තුව නිම බවද පවසන්න

තරුෂි පිටිගල විසිනි.