තතු විත්ති

පිරිසිදු හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයක් යනු මානව අයිතිවාසිකමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිසරික ප්‍රතිපත්තීන්හි අසාර්ථකත්වයද ජනතා විප්ලවයට මග පාදන ලදී

ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර පැවති ගැටුම් කලාපය කොරල් වලින් පොහොසත් කලාපයක් වර්ධනය වී ඇත

රූ වරුණා
විවරණ
සුසංවාද

අපි නොදන්න ඈයා: කබල්ලෑවන් ජාවාරම සහ මෙරට නීතිමය පසුබිම

පෘථිවිය නුදුරේම මුඩු, අජීවි බිමක් වේ ද?

දැති මෝරුන්ට තවමත් නොලැබුණු නීතිමය රැකවරණය

රස සාර
මතු ලොව