තතු විත්ති

ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමට CO2 තරමටම CO2 නොවන දූෂකත් දායක වේ

ක්ෂුද්‍ර ප්ලාස්ටික්, වෛරස් වලට ජලයේ වැඩි කාලයක් ජීවත් වීමටත්, රෝග පැතිරවීමටත් උපකාරී වේ

සාගරයේ මහා මියයාමෙන් විශේෂ විශාල ප්‍රමාණයක් වඳ වී යාමට ඉඩ ඇත 

රූ වරුණා
විවරණ
සුසංවාද

අපි නොදන්න ඈයා: කබල්ලෑවන් ජාවාරම සහ මෙරට නීතිමය පසුබිම

පෘථිවිය නුදුරේම මුඩු, අජීවි බිමක් වේ ද?

දැති මෝරුන්ට තවමත් නොලැබුණු නීතිමය රැකවරණය

රස සාර
මතු ලොව