තතු විත්ති

ඉදිරි වසර පහ තුළ ලෝකය, තාවකාලිකව 1.5°Cක්, නීති නොතකා භාවිතා කරනු ඇත

නයිට්‍රජන් දූෂණයේ බලපෑම මැන බැලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ලයිකන අධ්‍යනය කරයි  

ගොඩබිම පදනම් වූ රෝග කාරක, ක්ෂුද්‍ර ප්ලාස්ටික් සමග සාගරය වෙත ගමන් කරයි 

රූ වරුණා
විවරණ
සුසංවාද

අපි නොදන්න ඈයා: කබල්ලෑවන් ජාවාරම සහ මෙරට නීතිමය පසුබිම

පෘථිවිය නුදුරේම මුඩු, අජීවි බිමක් වේ ද?

දැති මෝරුන්ට තවමත් නොලැබුණු නීතිමය රැකවරණය

රස සාර
මතු ලොව