තතු විත්ති

ආදි මානවයන් මුලින්ම ඇවිදින්නට ඇත්තේ ගොඩබිම නොව ගස් උඩය

බෙංගාල බාධකය: ප්‍රාන්තයේ බටහිර මායිමේ ‘හරිත තාප්පය’ ඉදිකිරීම සහ දූෂක ද්‍රව්‍ය නැවැත්වීමේ සැලැස්ම පිළිබඳ විශේෂඥයින් ප්‍රශ්න කරයි

එල් නිනෝ බලපෑම හේතුවෙන් නියඟයට ඔරොත්තු දෙන වනාන්තරවල පවා, බීජ පැල මිය යාමට වැඩි ඉඩක් ඇත

රූ වරුණා
විවරණ
සුසංවාද

අපි නොදන්න ඈයා: කබල්ලෑවන් ජාවාරම සහ මෙරට නීතිමය පසුබිම

පෘථිවිය නුදුරේම මුඩු, අජීවි බිමක් වේ ද?

දැති මෝරුන්ට තවමත් නොලැබුණු නීතිමය රැකවරණය

රස සාර
මතු ලොව