තතු විත්ති

වනාන්තර විනාශය සහ කෘෂිකර්මාන්තය හේතුවෙන් සිදුවන පාංශු ඛාදනයට වසර 4,000ක ඉතිහාසයක්

ආදි මානවයන් මුලින්ම ඇවිදින්නට ඇත්තේ ගොඩබිම නොව ගස් උඩය

බෙංගාල බාධකය: ප්‍රාන්තයේ බටහිර මායිමේ ‘හරිත තාප්පය’ ඉදිකිරීම සහ දූෂක ද්‍රව්‍ය නැවැත්වීමේ සැලැස්ම පිළිබඳ විශේෂඥයින් ප්‍රශ්න කරයි

රූ වරුණා
විවරණ
සුසංවාද

අපි නොදන්න ඈයා: කබල්ලෑවන් ජාවාරම සහ මෙරට නීතිමය පසුබිම

පෘථිවිය නුදුරේම මුඩු, අජීවි බිමක් වේ ද?

දැති මෝරුන්ට තවමත් නොලැබුණු නීතිමය රැකවරණය

රස සාර
මතු ලොව